Algemene informatie

Achtergrond van de oprichting

De afgelopen jaren is Vluchtelingenwerk Barneveld steeds vaker geconfronteerd met de weigering van scholen om een asielzoekerkind als leerling op te nemen. Hoofdoorzaak van de weigering is meestal gelegen in het feit dat de school geen mogelijkheden ziet deze kinderen op korte termijn het Nederlands op een zodanig niveau te laten beheersen dat ze de reguliere lessen in de groep, waarin ze op basis van hun leeftijd horen, zouden kunnen volgen.

Dit is niet een Barnevelds probleem maar een landelijk probleem. In steeds meer gemeenten zie je daarom taalklassen ontstaan. Naast de kinderen die via Vluchtelingenwerk worden aangemeld op onze basisscholen, wordt men ook geconfronteerd met kinderen van buitenlandse werknemers. In steeds grotere mate zien wij dat werknemers uit andere EU landen zich met hun gezin in Nederland -lees Barneveld- gaan vestigen en voor hun kinderen een reguliere basisschool zoeken. Ook kinderen van reeds in Nederland gevestigde allochtone ouders komen nog steeds onze scholen binnen met zeer grote taalachterstanden. Voor al deze kinderen geldt dat, indien zij niet in een hoog tempo en in een kort tijdsbestek de basisregels van het Nederlands leren, hun toekomstperspectief zeer negatief en laag zal zijn.

We creëren dan bij voorbaat een groep kanslozen voor de toekomstige maatschappij. De gemeente Barneveld en de daarin gevestigde onderwijsorganisaties hebben een maatschappelijke plicht om een voorziening te creëren, waarin deze kinderen de mogelijkheid krijgen om zich in een korte tijd het Nederlands zodanig aan te leren dat dit geen hindernis is voor hun verdere ontwikkeling, passend bij hun intelligentie. Het oprichten van een centrale taalklas als voorziening voor alle kinderen in Barneveld in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is daarvoor een geëigend middel.

Doel van de Taalklas

Doel is het vergroten van de passieve en actieve kennis van de Nederlandse taal.

De doelgroep bestaat uit kinderen van alle basisscholen in Barneveld indien ze voldoen aan de criteria. Leerlingen die de taalklas gaan bezoeken zijn al ingeschreven op één van de Barneveldse basisscholen.

De taalklas heeft een breed en open karakter. Leerlingen die geen of weinig kennis van de Nederlandse taal hebben en op één van de Barneveldse scholen worden aangemeld, gaan een periode lang (12 tot 16 maanden) 2 dagen per week naar de centrale taalklas in Barneveld. Hier wordt vooral gewerkt aan het vergroten van de woordenschat en het begrijpend luisteren.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar oefenen daarnaast in letterkennis, besteden aandacht aan het fonemisch bewustzijn, het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. Dit afhankelijk van de al aanwezige kennis van de aangemelde kinderen.

Het doel is: kinderen taalvaardiger maken, mondeling taalvaardiger laten worden, beter spreken en luisteren, teksten beter begrijpen en woordenschat uitbreiden.

Om de 12 weken gaat er een voortgangsrapportage uit naar de betreffende leerkracht van de school van herkomst.

Toezicht

De taalklas valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de school waar de klas wordt gestationeerd. De leerkracht maakt deel uit van het team van de betreffende school en staat op de loonlijst van de stichting waar de school onder valt.Deze stichting wordt aangewezen om de financiële middelen van de taalklas te beheren en te verantwoorden aan de gemeente en de Denktank (LEA).

Om het brede en open karakter van de van de taalklas te waarborgen wordt er een toezichtcommissie (denktank) gevormd van 2 Barneveldse directeuren (inclusief de directeur van de taalklasschool), een medewerker van SBO De Vogelhorst en een medewerker van afdeling onderwijs van de gemeente Barneveld.

De toezichtcommissie komt minimaal 3 keer per jaar bijeen met de leerkracht van de taalklas. Het doel is om overleg te plegen over de ontwikkelingen/resultaten, het onderwijs, het pedagogische klimaat van de taalklas en de evaluatie uit de Barneveldse scholen. Een keer per jaar schuift een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk aan bij deze vergadering.

Jaarlijks brengt het bestuur van de stichting waar de klas is ondergebracht een rapportage uit aan de gemeente over de ontwikkelingen, de vorderingen en de inzet van middelen. Dit rapport wordt ook ter kennisgeving aan de overige schoolbesturen toegezonden. De toezichtcommissie doet één keer per jaar een verslag van hun bevindingen toekomen aan de LEA (Denktank) van de gemeente en aan de wethouder van Onderwijs van de gemeente Barneveld.

Rapportage Taalklas september 2015 t/m juli 2016.
Rapportage Taalklas september 2014 t/m juli 2015.
Rapportage Taalklas september 2013 t/m juli 2014.