info@taalklas-barneveld.nl 0646242490

Werkwijze Taalklas

Ontstaan van de Taalklas
Taalklas Barneveld is een gezamenlijk initiatief van bijna alle schoolbesturen die participeren binnen de gemeente Barneveld en wordt bekostigd door een subsidieregeling vanuit het Onderwijs Achterstandenbeleid van de Gemeente aangevuld met een solidariteitsbijdrage van elke individuele school in de Gemeente Barneveld.
In eerste instantie was de Taalklas in 2012 opgezet voor de kinderen die via Vluchtelingenwerk aangemeld werden op de Barneveldse basisscholenDaarnaast werden ook steeds meer kinderen van buitenlandse werknemers uit andere EU- landen op de basisscholen aangemeld.  

Voor al deze kinderen gold en geldt, dat indien zij niet in een hoog tempo en in een kort tijdsbestek de basisregels van het Nederlands leren, hun toekomstperspectief zeer negatief en laag zal zijn. De laatste paar jaren is de Taalklas vooral bevolkt door vluchtelingenkinderen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea.   

Doel van de Taalklas
Het doel van de Taalklas is het vergroten van de passieve en actieve woordenschat, spreekvaardigheid en het begrijpend luisteren bij kinderen van 4 t/m 12 jaar die geen of weinig kennis van de Nederlandse taal hebben en op één van de Barneveldse scholen worden aangemeld, zodat deze kinderen na de periode bij de Taalklas het onderwijs op hun moederschool kunnen volgen.
Er wordt tevens aandacht besteed aan letterkennis en het fonemisch bewustzijn (als voorbereiding op het aanvankelijk lezen) en aan voortgezet technisch lezen. Dit is afhankelijk van de al aanwezige kennis van de aangemelde kinderen, met name woordenschatuitbreiding is de prioriteit.
Hierbij vormen de SLO-doelen voor nieuwkomers de leidraad voor het te geven onderwijs. 

In dit document wordt de werkwijze in de Taalklas gebundeld en toegelicht. Het document is bedoeld voor (inval)leerkrachten en leerkrachten van de Thuisscholen

Downloads

Hieronder kunt u de documenten over de werkwijze, verantwoording en informatieve bijeenkomst voor leerkrachten en IB-ers downloaden.